Saison 2003

 Tract 2003

Album photo 2003

 

 

UN ALLES WAIJE DERE FUNZEL!

 

A Lustspiel in 3 Akte vom Bernard EIBEL

au FOYER Sts PIERRE & PAUL

de HOCHFELDEN

RESUME :

Zercht han d'Veronique un de Maurice gedoktert, un jetzt wie's des Kind do isch, sin Se g'schiede! De Maurice unterhalt sini ex-Frau beschtens; Sie het s'Kind; er bezahlt d'Wohnung un d'Magd, un stellt sogar noch e Babby-sitter, d'Martine, in... Er kummt sogar jede Owe füer im Jeromele de Schoppe ze gann!

M. un Mme Kaligarn, d'Eltere vun de Veronique, kumme füer e paar Daa züe ihre Doochter uff visit...Am selwe Owe kumme awer au M. un Mme Entenmann, d'Eltere vum Maurice, wie nix wisse vun dere Scheidung. Des Zammetreffe bringt dicki Luft mit sich denn die zwei Scheijermüetere köenne sich nit liede!...

D'Veronique het e Hierootsannonce abgann an de Zittung, d'Adele ihri Müeter süecht au e Mann füer ihri Doochter, un d'Germaine, im Maurice sini Müeter, meint sogar das de Maurice e Verhältnis mit de Magd het!

 

De Anatole un de Theophile, die zwei Grossvadder, versüeche dem Enkelkind wieder e normali, g'schlosseni Fameli ze gann