Saison 1981

Album photo 1981

MINER MANN

E KOMEDIE IN 3 AKT

VUN JOSEPH HOLTERBACH

 

S'Stüeck handelt vun zwei jüengere Ehlitt, wo sich ari un uffrichtig gäre han. Zue allem Unglüeck kummt awer de Ehmann, wo e intelligenter un brüchbarer Mensch isch, ball in's Räderwerik vun de Vereinsmeierei im bessere Sinn. Uewweral kamm'r ne brüche un ball isch's e so witt, ass er fascht kenn Owet meh d'heim by sim Frauele isch. Die lied ari unter dem Alleowet-Alleinsin. Sie bitt un bettelt bym Mann, ass er doch e paar vun denne Aemtle abgenn soll, awer alles isch umesunscht. Do droht se'em ass se in's Wasser geht, wenn er sich nit bessere duet. Er glabt awer nit e so recht an die Wassergschicht, dröijt awer a nit die Sach zue brüskiere. Will er awer am nämliche Owet noch emool furt muess, inszeniert er e kleini Schwindlerei. Sini Frau, ari erbost üewer denne Kunschtkniff, zejt degeje, in de Hoffnung, uff die Art ihre Mann zeruck ze gewinne. Un will d'Fraue doch besseri Diplomate sin ass d'Männer, gelingt ihre de Plan au.....!!